پرسشنامه سنجش میزان آگاهی و استفاده مدیران از MIS

پرسشنامه سنجش میزان آگاهی و استفاده مدیران از MIS

پرسشنامه سنجش میزان آگاهی و استفاده مدیران از MIS

پرسشنامه سنجش میزان آگاهی و استفاده مدیران از MIS عبداللهی پور شامل 66 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
تعریف سیستم اطلاعات مدیریت: الوانی و تیمورنژاد بر این باورند که سیستم اطلاعات مدیریت، سیستمی اطلاعاتی و بر مبنای کامپیوتر است. که با پردازش داده‌های درون و برون سازمانی، اطلاعات را برای مدیران در سطوح کنترل عملیاتی،. کنترل مدیریتی، و برنامه‌ ریزی استراتژیک به منظور برنامه‌ریزی، کنترل و تصمیم‌گیری فراهم می‌آورد. (رنگریز، 1387).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
سیستم اطلاعات مدیریت: در این پژوهش منظور از سیستم اطلاعات مدیریت هر گونه نظام رسمی و غیر رسمی. و شبکه ای اعم از سنتی و یا مبتنی بر کامپیوتر و شبکه از کانالهای ارتباطی و مراکز پردازش اطلاعاتی است. که داده ها و اطلاعات مورد نیاز مدیران را برای تصمیم گیری بهینه و حمایت از عملیات در اختیار آنان می گذارد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش عبدالهی پور(1390) اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و چند تن از افراد صاحب نظر مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش عبدالهی پور (1390) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه به شرح زیر است .

مشخصات پرسشنامه سنجش میزان آگاهی و استفاده مدیران از MIS

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 66 سوال
تعداد مولفه: 14 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 11
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 11

فرمت فایل: WORD