پرسشنامه سنجش میزان بهره‌ گیری از رسانه‌ های آموزشی در فرایند یاددهی – یادگیری از نظر معلمان

پرسشنامه سنجش میزان بهره‌ گیری از رسانه‌ های آموزشی در فرایند یاددهی – یادگیری از نظر معلمان

پرسشنامه استاندارد سنجش میزان بهره‌ گیری از رسانه‌ های آموزشی در فرایند یاددهی – یادگیری از نظر معلمان

پرسشنامه سنجش میزان بهره‌ گیری از رسانه‌ های آموزشی در فرایند یاددهی – یادگیری از نظر معلمان کاوه خیابانی 1391 شامل 51 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
رسانه آموزشی : از نظر علمی – تخصصی رسانه آموزشی یکی از مفاهیم و مباحث جدی و گسترده فناوری (تکنولوژی) آموزشی است. که بین محتوای، یادگیرنده، یاددهنده و محیط و امکانات یادگیری پیوند برقرار می‌کند. نقش میان‌دار، رابط، وسیله و میانجی را در فرایند یادگیری برعهده دارد. (فردانش، 1372، به نقل از کاوه خیابانی، 1391).

یادگیری : کیمبل یادگیری را عبارت از “تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه (توان رفتاری ) می‌داند که در نتیجه‌ی تمرین تقویت شده رخ می‌دهد”. گروهی دیگر از روان‌شناسان یادگیری را “تغییرات نسبتاً پایدار در توانایی، گرایش یا استعداد پاسخ دادن” می‌دانند. در تعریف دیگری یادگیری چنین مطرح شده است: “ایجاد مدارهای عصبی نسبتاً ثابت در سلسله اعصاب که فعالیت آن‌ها موجب برانگیختگی و دگرگونی‌های رفتاری می‌شود”. (توزنده جانی، 1384، به نقل از کاوه خیابانی، 1391).

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کاوه خیابانی(1391) برای تعیین روایی و تأیید اینکه آیا سوالات و گویه ها ی فهرست شده برای سنجیدن اهداف مورد نظر مناسب هستند یا خیر ؛ از نظرات استاد راهنما و چندین متخصص که در این حوزه فعالیت داشته اند استفاده شد و بعد از جمع آوری نظرات و بررسی پیشنهادات این افراد، و بحث وگفتگو با استاد راهنما پرسشنامه مذکور تدوین گردید و پایایی آن تایید گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کاوه خیابانی (1391)، به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود.

برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم. بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد ، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار SPSS 18 انجام گردیده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 51 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 8
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD