پرسشنامه سنجش نوع ارتباطات سازمانی خنجی

پرسشنامه سنجش نوع ارتباطات سازمانی خنجی

پرسشنامه استاندارد سنجش نوع ارتباطات سازمانی

پرسشنامه سنجش نوع ارتباطات سازمانی خنجی 1392 شامل 15 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
نوآوری دانشگاهی : ارتباطات سازمانی عبارتست از فرایندها و تعاملات یا پردازشی که افراد و اعضای سازمان از طریق آن در پیامها و اطلاعات،. ایده ها و احساسات یکدیگر سهیم می شوند و پیامها را رد و بدل می کنند. (کاستُل و همکاران، 2002؛ به نقل از خنجی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
ارتباطات سازمانی در این پژوهش نمره ای است. که معلمان براساس انواع ارتباطات سازمانی خطی، تبادلی و تعاملی به مقیاس محقق ساخته ارتباطات سازمانی مدارس خود اختصاص می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش خنجی (1392) از آنجایی که مقیاس انواع ارتباطات سازمانی مقیاسی محقق ساخته بود؛ ابتدا روایی صوری آن محاسبه گردید. جهت محاسبه روایی صوری، مقیاس مورد نظر مورد سنجش متخصصان رشته مدیریت قرار گرفت. و با توجه به این که نمره همه گویه ها بالاتر از حد متوسط است، ابزار مورد استفاده دارای روایی صوری است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش خنجی(1392) برای محاسبه پایایی مقیاس نوع ارتباطات سازمانی، روش آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت.

مشخصات پرسشنامه سنجش نوع ارتباطات سازمانی خنجی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 15 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD