پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی مسلمانان سراج زاده شریفی

پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی مسلمانان سراج زاده شریفی

پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش های مذهبی مسلمانان

پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی مسلمانان سراج زاده 1377 شریفی 1381 به نقل از مریدی 1393 شامل 26 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
نگرش مذهبی : نگرش مذهبی باور هایی را در بر می گیرد که انتظار می رود پیروان آن دین به آن اعتقاد داشته باشند. و در همه ادیان الهی داشتن نگرش مذهبی یعنی این که خداوند را به عنوان منبع و مبنای امنیت افراد در شرایط استرس زا و شرایط روانی دانست. (فقیهی وهمکاران،1386؛ مریدی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
نگرش مذهبی : عبارت است از نمره ای که دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم از پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی مسلمانان توسط سراج زاده (1377)،0 که براساس مدل گلاک وستارک(1965)، با اسلام شیعی تطبیق ومتناسب شده است کسب می کند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). سراج زاده (1377؛شریفی،1381) روایی صوری این پرسشنامه را ازطریق نظرخواهی از تعدادی دانشجویان دکترا که با اسلام آشنایی کامل داشتند،به دست آورد. درابتدا از پاسخگویان خواست تا التزام دینی خودرابرروی طیف خطی ده قسمتی مشخص کنند. رابطه بین نمره های دین داری آنان با مقیاس گلاک و ستارک ونمره ارزیابی خودآنان از دیندار یشان ازطریق ضرصب همبستگی پیرسون 61% گزارش شد.این میزان به عنوان روایی بیرونی درنظر گرفته شد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). درپژوهش شریفی (1381)نیزپایایی کل این آزمون به روش تنصیف و آلفای کرونباخ به ترتیب 75% و 78% . و اعتبار آن 45% (ازطریق سنجش همبستگی ارتباط بین نمرات این پرسشنامه وخود گزارش دهی افرادازمیزان دینداری خود) برآورد شد. (p<0/OO1).لازم به ذکراست که پایایی واعتبارهمه ابعاد نیز معنادار (P<0/OO1) ودرسطح رضایت بخش بود ( مریدی، 1393).

مشخصات پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی مسلمانان سراج زاده شریفی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 26 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD