پرسشنامه استاندارد سنجش هوشمندی رقابتی کالف

پرسشنامه استاندارد سنجش هوشمندی رقابتی کالف

پرسشنامه سنجش هوشمندی رقابتی کالف

پرسشنامه استاندارد سنجش هوشمندی رقابتی کالف 2001 شامل 39 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
هوشمندی رقابتی : هوشمندی رقابتی، هنر جمع آوری، پردازش و ذخیره سازی اطلاعات است. که تمام افراد در سطوح مختلف سازمان به فراخور نیاز خود به آن دسترسی دارند و به آن‌ها کمک می‌کند. که آینده خود را شکل دهند و در مقابل تهدیدات رقابتی از آن‌ها محافظت می‌کند. این اطلاعات مربوط به رقبا، مشتریان، تامین کنندگان، فناوری‌ها، محیط یا اطلاعات بالقوه مربوط به کسب وکار است. (saymen et al, 2008؛ به نقل از

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش تعهّد کارمند از سه بعد که شامل بعد اشتیاق به نشان دادن تلاش بیش تر،. بعد اهمیّت دادن به هدف و ارزش ها و بعد تمایل به حفظ عضویّت در سازمان تشکیل شده است. که از طریق پرسشنامه تسینگ که شامل سوالات (1-9) می باشد صورت می گیرد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش صدیقی پاشاکی (1393) روایی پرسشنامه، از طریق سنجش روایی صوری و محتوایی به دست آمد. در روایی صوری و محتوایی، ظاهر، کمیت و کیفیت سوالات از نظر خبرگان متخصص مورد بررسی قرار می گیرد. پرسشنامه تحقیق حاضر، به رویت استاد راهنما و استاد مشاور رسید و بعد از بررسی توسط ایشان مورد تایید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش احمدی صدیقی پاشاکی (1393) برای اطمینان از پایایی سوالات از روش محاسبه آلفای کرونباخ . برای یک نمونه گیری اولیه شامل30 پرسشنامه استفاده شده . و سپس با استفاده از داده های بدست آمده به کمک نرم افزار SPSS میزان پایایی پرسشنامه محاسبه گردید.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 39 سوال
تعداد مولفه: 6 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD