پرسشنامه سواد رسانه ای تامن

پرسشنامه سواد رسانه ای تامن

پرسشنامه استاندارد سواد رسانه ای تامن

پرسشنامه سواد رسانه ای تامن شامل 59 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

سواد رسانه ای: سواد رسانه ای مجموعه ای از چشم اندازهاست که ما به طور فعالانه برای قرار گرفتن در معرض رسانه از آن بهره برداری می کنیم. تا معنای پیام هایی را که با آنها مواجه می شویم تفسیر کنیم. سواد رسانه ای به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق در نظر گرفته شده است. که در این پژوهش می توان سواد رسانه ای را بر اساس نظر الیزابت تامن، مانند فیلتری داوری کننده است. جهان متراکم از پیام، از لایه های فیلتر سواد رسانه ای عبور می کند تا شکل مواجه با پیام معنادار شود.

بنابراین پیام رسانه ای در سه لایه عمل می کند. تعاریف مفهومی و عملیاتی سواد رسانه ای بر اساس الگوی الیزابت تامن این گونه ارائه داد. یعنی 1) لایۀ اول (رژیم مصرفی). 2) لایۀ دوم (ویژگی­های پیام). 3) لایۀ سوم (نقد پیام). (تامن، 1995). در دنیای امروز رسانه ها یکی از اجزای اساسی جوامع بشری هستند،. بحث سواد رسانه ­ای از مباحث جذاب و جدید در حوزۀ علوم اجتماعی است (عزیزی، 1393).

سواد رسانه ای : پرسشنامه سواد رسانه ای توسط تامن (1995) معرفی شده است. پرسشنامه 59 گویه­ ای برای سنجش متغیرهای سواد رسانه ای در سه بعد (رژیم مصرفی، ویژگی­های پیام، نقد پیام) از نوع طیف 5 گزینه ای لیکرت را شامل می شود. سوالات پرسشنامه در پژوهش عزیزی (1393) طراحی و اعتباریابی شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

تعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه‌گیری
برآورد پایایی پرسشنامه‌ها
برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمودن‌هایی که ویژگیهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند بکار می‌رود.

در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران (1387). معتقدند که برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد.

ضریب پایایی پرسشنامه‌های از طریق فرمول زیر به وسیله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

مشخصات پرسشنامه سواد رسانه ای تامن

روایی و پایایی : دارد
شیوه نمره گذاری: دارد
تفکیک ابعاد: دارد
تعاریف نظری و عملیاتی: دارد
تعداد گویه ها: 59
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 11
منبع : دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 11

فرمت فایل: WORD