پرسشنامه شخصیت زاکرمن – کلمن (ZKPQ-50-CC)

پرسشنامه شخصیت زاکرمن – کلمن (ZKPQ-50-CC)

پرسشنامه استاندارد شخصیت زاکرمن کلمن

پرسشنامه شخصیت زاکرمن کلمن حاوی 43 سوال بوده و هدف آن ارزیابی پنج بعد از شخصیت (اضطراب – روان رنجورخویی، هیجان خواهی تکانشی، مردم آمیزی و پرخاشگری – خصومت و فعالیت) میباشد. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

شیوه تکمیل: هریک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را در خصوص آن، بر اساس گزینه های ارائه شده مشخص نمائید.

این پرسشنامه دارای 43 سوال بوده و هدف ارزیابی پنج بعد از شخصیت (اضطراب – روان رنجورخویی، هیجان خواهی تکانشی، مردم آمیزی و پرخاشگری– خصومت و فعالیت) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف 2 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است.

شخصیت

عنوان درست غلط
امتیاز 01 0

البته این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات شماره 8، 21، 26، 36، 37، 38 و 43 معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد.

عنوان درست غلط
امتیاز 0 1

این پرسشنامه دارای 5 بعد بوده که در جدول زیر ابعاد و نیز شماره سوالات مربوط به هربعد ارائه گردیده است.

بعد سوالات مربوطه
اضطراب – روان رنجورخویی 6، 7، 10، 13، 15، 20، 24، 33، 36، 39
هیجان خواهی تکانشی 5، 12، 17، 19، 23، 27، 32، 35، 40
فعالیت 1، 9، 11، 18، 22، 29، 34
مردم آمیزی 4، 16، 21، 26، 31، 40، 38، 42
پرخاشگری – خصومت 2، 3، 8، 14، 23، 25، 28، 30، 37، 41

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد از پرسشنامه، مجموع امتیازات مربوط به تک تک سوالات آن بعد را با هم محاسبه نمائید.

روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوهش لامعی و همکاران (1393) روایی افتراقی، سازه و صوری این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. برای بررسی پایایی و پایداری درونی سؤالهای پرسش نامه، تکنیک سنجش پایایی ضریب آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت و چون ضریب آلفای کرونباخ 64/0 به دست آمد، لذا پرسشنامه مورد استفاده دارای پایایی مطلوب است. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمایی 79/0 بدست آمده است.

پرسشنامه شخصیت

در پژوهش لامعی و همکاران (1393) روایی افتراقی، سازه و صوری این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. برای بررسی پایایی و پایداری درونی سؤالهای پرسش نامه، تکنیک سنجش پایایی ضریب آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت و چون ضریب آلفای کرونباخ 64/0 به دست آمد، لذا پرسشنامه مورد استفاده دارای پایایی مطلوب است. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمایی 79/0 بدست آمده است.

روایی و پایایی : دارد
تعریف مفهومی متغیر : دارد
تعریف عملیاتی: دارد
مولفه: 5
سوالات: 43
نوع فایل : ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: ورد آفیس WORD