پرسشنامه شناسایی موانع تحقق بازاریابی سبز 21 سوالی

پرسشنامه شناسایی موانع تحقق بازاریابی سبز 21 سوالی

پرسشنامه استاندارد شناسایی موانع تحقق بازاریابی سبز

پرسشنامه استاندارد شناسایی موانع تحقق بازاریابی سبز موسوی نائینی شامل 21 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
بازاریابی سبز : بازاریابی سبز یا زیست محیطی شامل تمام فعالیتهایی است. که برای ایجاد و تسهیل مبادلات به منظور ارضای نیازها و خواسته‌های بشری طراحی می‌شود. به طوری که این ارضاء نیازها و خواسته‌ها با حداقل اثرات مضر و مخرب روی محیط زیست باشند. (پلونسکی،2001).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از بازاریابی سبز نمره ای که آزمودنی ها از پاسخ به پرسشنامه بازاریابی سبز به دست می آورند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش موسوی نائینی (1391) در این تحقیق جهت سنجش روایی پرسشنامه ها در ابتدا سعی شد از پرسشنامه های استاندارد استفاده شود. پرسشنامه هایی که در تحقیقات بسیاری مورد استفاده قرار گرفته اند. و از نظر روایی بیرونی، درجه بالایی را دارا میباشند. پرسشنامه های استاندارد ابتدا مورد بررسی قرار گرفتند. و برای این پژوهش بومی گشتند و پرسشها و عبارات با توجه به پژوهش، طراحی شد. پس از تدوین پرسشنامه ها، محقق آن را در اختیار تعدادی از اساتید . و صاحب نظران قرار داده و پس از اخذ نظرات جمع مذکور،. اقدامات اصلاحی در پرسشنامه ها، با نظر نهایی استاد محترم راهنما انجام گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش موسوی نائینی (1391) پایایی پرسشنامه اثربخشی سازمانی با آلفای کرونباخ مورد 664/0 محاسبه قرار گرفت.

مشخصات پرسشنامه شناسایی موانع تحقق بازاریابی سبز

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 21 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD