پرسشنامه ظرفیت جذب دانش منبيوا و همکاران

پرسشنامه ظرفیت جذب دانش منبيوا و همکاران

پرسشنامه استاندارد قابلیت جذب دانش منبیوا و همکاران

پرسشنامه ظرفیت جذب دانش منبيوا و همکاران 2003 به نقل از رجایی آذرخوارانی 1391 شامل 10 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
قابلیت جذب دانش : قابلیت جذب دانش عبارت است از توانایی سازمان ها برای شناسایی ، کسب و به کارگیری ارزش های جدید ،. دانش و اطلاعات خارجی برای هدف های کسب و کار ( در فرآیندها و محصولات نهایی خود ) ( کوهن و لونیتال ، 1990؛ به نقل از رجائی آذرخوارانی، 1391).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش قابلیت جذب دانش از طریق نمرات پاسخگویان در یک پرسشنامه 12 گویه ای براساس نظریه منبیوا و همکاران (2003) و در مقیاس پنج درجه ای لیکرت اندازه گیری می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم(سرمد و همکاران،1390). در پژوهش رجائی آذرخوارانی(1391) جهت سنجش روایی پرسشنامه قابلیت جذب دانش ، از روایی محتوایی و صوری استفاده گردید. برای این کار از نظرات 7 نفر از استادان گروه مدیریت آموزشی و مدیریت دانشگاه اصفهان استفاده شد. و از نظر انطباق سؤال های پرسشنامه با موضوع و اهداف پژوهش تأیید شد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش رجائی آذرخوارانی(1391) برای تعیین پایایی پرسشنامه‌ از ضریب آلفای کرونباخ و نرم‌افزار spss16 استفاده شده است. هرچه مقدار آلفا به عدد 1 نزدیکتر باشد اعتبار پرسشنامه بالاتر خواهد بود،. با توجه به مقادیر آلفای کرونباخ در جدول ذیل می‌توان گفت پایایی پرسشنامه مطلوب و به عبارت دیگر پرسشنامه دارای اعتبار بالا بوده اند.

مشخصات پرسشنامه ظرفیت جذب دانش منبيوا و همکاران

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 10 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD