پرسشنامه عملکرد فردی و سازمانی 14 سوالی

پرسشنامه عملکرد فردی و سازمانی 14 سوالی

پرسشنامه استاندارد عملکرد فردی و سازمانی

پرسشنامه عملکرد فردی و سازمانی شامل 14 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی پرسشنامه
تاثیر فردی : تاثیر مستقیم اطلاعات بر عملکرد کارکنانش را بررسی میکند. تاثیر فردی با بهره وری وظیفه، خلاقیت در وظیفه،. رضایت مشتری و کنترل مدیریت اندازه گیری میشود. Torkzadeand doll, 1998 نقل از ایرجی (1390)

تاثیر سازمانی : اثر سیستم اطلاعات بر تمام عملکرد سازمانی را بررسی می کند. تاثیر سازمانی با کاهش هزینه های مدیریت دولتی، بهبود تصویر سازمانی، افزایش عملکرد داخلی و رضایت مشتری اندازه گیری می شود. (Sabherwal, 1999) نقل از ایرجی (1390)

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از عملکرد فردی و سازمانی نمره ای است. كه پاسخ دهنده گان به سوالات 14 گویه ای پرسشنامة عملکرد فردی و سازمانی می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش ایرجی (1390) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش ایرجی (1390) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه عملکرد فردی و سازمانی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 14 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD