پرسشنامه عملکرد کارکنان 20 سوالی

پرسشنامه عملکرد کارکنان 20 سوالی

پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان

پرسشنامه عملکرد کارکنان محقق ساخته شامل 20 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
عملکرد : مجموعه ای از اقدامات و فعالیت هایی که از طرف کارکنان در جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده سازمان انجام می گیرد. و از شاخص های متعددی مانند رضایت شغلی ، تعهد ، توانایی ، انگیزش ، کارایی و … تشکیل شده است.(p13، 2007، Ang et al، نقل از رمضانی، نژاد 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از عملکرد کارکنان نمره ای است. كه پاسخ دهنده گان به سوالات 20 گویه ای پرسشنامة عملکرد کارکنان می دهند.

مولفه های پرسشنامه عملکرد کارکنان

ردیف ابعاد مولفه ها شماره سوالات مربوطه در ابزار تحقیق
1 عملکرد دانش شغلی و مهارت 1و 2
کیفیت 3 و 4
مهارت های ارتباطی و بین فردی 5 و 6
انعطاف پذیری 7 و 8
میزان جابه جایی 9
میزان غیبت در کار 10
انگیزش 11
رضایت 12
مشارکت 33
نهادینه کردن اهداف سازمانی 34
انسجام 16
تعارض 17
کارآیی 18 و 20
اثربخشی 19
روحیه 15

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش رمضانی، نژاد (1392) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش رمضانی، نژاد (1392) پایایی پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ 90/0 به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه عملکرد کارکنان

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 20 سوال
تعداد مولفه: 15 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD