پرسشنامه عملکرد یادگیری

پرسشنامه عملکرد یادگیری

پرسشنامه استاندارد عملکرد یادگیری

پرسشنامه عملکرد یادگیری یانگ کلمز و مورفی به نقل از مهدی پور شامل 5 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
عملکرد یادگیری : عملکرد یادگیری عبارتست از اثربخشی فرد یادگیرنده در جذب، حفظ، پردازش و پرورش بهینه مطالب آموخته شده . بطوری که در نگرشها، رفتارها و شیوه زندگی فرد اثر محسوسی می گذارد. (ماو،1997؛ به نقل از مهدی پور، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
عملکرد یادگیری در این پژوهش، نمره ای است که دانشجویان در پاسخ به پرسشنامه عملکرد یادگیری یانگ،. کلمز و مورفی (2003) که بازنگری شده مقیاس یانگ(2001) می باشد، دریافت می کنند. این پرسشنامه در بردارنده پنج سوال می باشد و بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای از خیلی زیاد تا خیلی کم قرار دارد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش مهدی پور (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است. در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پرسشنامه در مورد عملکرد یادگیری

عملکرد یادگیری

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش مهدی پور (1393) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمده و با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

مشخصات پرسشنامه عملکرد یادگیری

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 5 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD