پرسشنامه عملکرد 33 سوالی

پرسشنامه عملکرد 33 سوالی

پرسشنامه استاندارد عملکرد

پرسشنامه عملکرد شامل 33 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
عملکرد : عملکرد اشاره به فرآیند انجام کار و نحوه انجام وظایف است. (سلطانی،1381؛ به نقل از خلیلی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
عبارت است از نمره ای که فرد از طریق پرسش نامه محقق ساخته به دست می آورد. این پرسشنامه 32 سئوال تشکیل یافته است ودارای 7 مولفه زیرمی باشد. توانایی انجام کار ، انگیزه فعالیت ، اعتبار و اعتماد ، ارزیابی ، شرایط محیط ، حمایت سازمان ،. وضوح انجام کار . ارزش‌ گزینه‌های‌ سوالات پرسشنامه عملکرد عبارتند از ‌ (با احتساب مقدار 1 برای گزینه خیلی کم . و مقدار 2 برای گزینه کم و مقدار 3 برای گزینه متوسط و مقدار 4 برای گزینه زیاد و 5 برای گزینه خیلی زیاد ) ‌. که برای بدست آوردن مقدار مولفه های عملکرد ارزش گزینه ها جمع‌ جبری‌ شده‌ و متغیر جدیدی‌ به‌ نام‌ متغیر عملکرد محاسبه‌ می گردد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش خلیلی (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است. در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش خلیلی(1393) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمده و با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

مشخصات پرسشنامه عملکرد

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 33 سوال
تعداد مولفه: 7 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD