پرسشنامه عوامل استرس زا اورلی و گیرادتو به نقل از اکبری

پرسشنامه عوامل استرس زا اورلی و گیرادتو به نقل از اکبری

پرسشنامه استاندارد عوامل استرس زا اورلی و گیرادتو

پرسشنامه استاندارد عوامل استرس زا اورلی و گیرادتو 1980 به نقل از اکبری 1392 شامل 41 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
عوامل استرس زا: عوامل بوجودآورنده استرس وضعیت ها و حوادث بسیار زیاد و متنوعی از قبیل. ناکامی در زندگی، بیماری، کثرت وظایف، تعارضات بین فردی و غیره که باعث ایجاد فشار عصبی در افراد می‌شوند را عوامل بوجود آورنده استرس می گویند( اکبری، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش عوامل استرس زا بر اساس نمره ای است که آزمودنی ها به پرسشنامه عوامل استرس زا (اورلی و گیرادتو ، 1980) می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش اکبری(1392) محاسبه روایی هر یک از ابعاد پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل گویه نشان داد. که هر یک از ابعاد این پرسشنامه از روایی نسبتاً بالایی برخوردار می‌باشند.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش اکبری (1392)، به منظور سنجش پایایی هر یک از ابعاد این پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. که هر یک از ابعاد پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 41 سوال
تعداد مولفه: 7 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD