پرسشنامه عمومی ارضای نیازهای پایه گانیه به نقل از کورش نیا

پرسشنامه عمومی ارضای نیازهای پایه گانیه به نقل از کورش نیا

پرسشنامه استاندارد عمومی ارضای نیازهای پایه گانیه به نقل از کورش نیا

پرسشنامه استاندارد عمومی ارضای نیازهای پایه گانیه به نقل از کورش نیا شامل 19 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
ارضای نیازهای پایه : بنا به نظریه نیازهای پایه، نیازهای روان‌ شناختی پایه که به طور فطری و غیراکتسابی در همه انسان‌ها وجود دارند،. «عوامل رشد و پیشرفتی هستند که باید توسط فرد برای رشد، تمامیت و سلامت وی به دست آورده شوند» (دسی و رایان، 2000، به نقل از کورش نیا،1390).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از ارضای نیازهای پایه نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه ارضای نیازهای پایه (گانیه، 2003) به دست می آورند.

مولفه های پرسشنامه
7 گویه مربوط به ارضای نیاز به خودپیروی، 6 گویه مربوط به ارضای نیاز به شایستگی و 8 گویه مربوط به ارضای نیاز به ارتباط می‌باشند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). به منظور بررسی روایی «مقیاس عمومی ارضای نیازهای پایه» از روش همسانی درونی نیز استفاده شد. در این راستا، ضریب همبستگی گویه‌های هر خرده‌ مقیاس با نمره کل آن خرده‌ مقیاس محاسبه شد.

تمام این ضرایب معنی‌دار بودند و هر گویه بیشترین همبستگی را با خرده‌ مقیاس مربوط به خود داشت. سپس، ضریب همبستگی هر خرده‌مقیاس با نمره کل مقیاس محاسبه گردید. بین نمرات حاصل از سه خرده‌ مقیاس «ارضای نیاز به شایستگی»،. «ارضای نیاز به ارتباط» و «ارضای نیاز به خودپیروی» نیز به ترتیب با نمره کل «مقیاس عمومی ارضای نیازهای پایه» همبستگی‌های معنادار 76/0 (0005/0 = p)،. 71/0 (0005/0 = p) و 70/0 (0005/0 = p) وجود داشت(کورش‌نیا، 1390).

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش ( به منظور بررسی پایایی این مقیاس ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمایی محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای خرده‌ مقیاس‌های «ارضای نیاز به شایستگی»، «ارضای نیاز به ارتباط» و «ارضای نیاز به خودپیروی» به ترتیب برابر با 73/0، 60/0 و 40/0 بود. (کورش‌نیا، 1390).

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 19 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD