پرسشنامه غربالگری فازی

پرسشنامه غربالگری فازی

پرسشنامه استاندارد غربالگری فازی

پرسشنامه غربالگری فازی شامل 33 است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
گردشگر: به شخصی خارجی جهت سیاحت، گردش، ورزش، که اقامت آن کمتر از 24 ساعت نباشد و بیشتر از 2 ماه هم نباشد توریست گفته می شود. (گو و پنگ ، 2011؛ به نقل از قدمی، 1393).

عوامل فرهنگی و آموزشی: در پژوهش حاضر فرهنگ پذیرش گردشگر و آگاهی از مزایای آن در بخش های مختلف صنعت گردشگری مد نطر بوده . و سایر مؤلفه های فرهنگ مد نظر نمی باشد.

جهانگردی به معنی عام: می توان آن را به عنوان پدیده جمعی و تنوع تمدن صنعتی که از سفر و اقامت همزمان غیر بومیان منشأ گیرد تعریف کرد. (گو و پنگ، 2011؛ به نقل از قدمی، 1393).

بازاریابی جهانگردی: بازاریابی جهانگردی را می توان به وجود و مطلوب بودن تیلیغات بازاریابی برای جاذبه های گردشگری . در جهت جلب توجه و ترغیب جهانگردان برای بازدید از آن منطقه دید . (استیگیتز، 1386؛ به نقل از قدمی، 1393).

امکانات زیر بنایی و خدمات گردشگری: امکاناتی زیر ساخت و هزینه بر در صنعت گردشگری جهت ترغیب و رفاه گردشگران.

مدیریت تصمیم گیری منسجم و هماهنگ: مدیریت تصمیم گیری منسجم و هماهنگ را می توان به وجود مدیر . و سیستم مدیریت قوی و کارآمد جهت بهره برداری بهینه از منابع،. امکانات و پتانسیل های موجود در مورد یک موضوع واحد تصمیم‌گیری دانست.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
با توجه به اینکه پژوهش حاضر در جهت شناسایی مؤلفه های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری می باشد. بنابراین تعریف مفهومی متغیرها دارای تعریف عملیاتی نمی باشد. و متغیرهای تحقیق با توجه به جوابی که پاسخ دهندگان به سؤالات پژوهش داده اند،. بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای اندازه گیری شده است.

پرسشنامه عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش قدمی (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید. و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش قدمی (1393) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به ترتیبی که در جدول زیر مشاهده می کنید، به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

لازم به ذکر است چنانچه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از 7/0 محاسبه گردد، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي می‌شود.

مشخصات پرسشنامه غربالگری فازی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 8
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD