پرسشنامه فاجعه سازی درد PCS

پرسشنامه فاجعه سازی درد PCS

پرسشنامه استاندارد فاجعه سازی درد PCS

پرسشنامه فاجعه سازی درد PCS دارای 13 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان وضعیت دردناکی در بین مردان می باشد. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
سالیوان و همکاران بر این باورند که فاجعه آمیز کردن درد یکی از مکانیسم های اصلی برای ایجاد پاسخهای توأم با نگرانی و پاسخهای حمایتی در دیگران است. (محمدی و همکاران، 1392).

متغیر فاجعه سازی درد ، به عنوان متغیر شناختی– عاطفی مهم در زمینه تجربه ادراکی درد شناسایی شده است. ضمناً، این متغیربه عنوان یک متغیر منفی فاجعه انگیز شده، از طریق نشخوار ذهنی،. بزرگ جلوه کردن و درماندگی نسبت به فرآیندهای دردناک ، باعث ناتوانی در کنترل درد در افراد می شود. (قوشچیان چوبمسجدی و همکاران، 1392).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از فاجعه سازی درد نمره ای است. که کارکنان به سوالات 13 گویه ای پرسشنامه فاجعه سازی درد می دهند .

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.

در تحقیق سالیوان و همکاران، نشخوار ذهنی 41 درصد واریانس کل،. بزرگ نمایی 10 درصد واریانس کل و درماندگی 8 درصد واریانس کل را تشکیل می دادند. ضریب آلفا برای خرده مقیاسهای نشخوار ذهنی،. بزرگ نمایی و درماندگی به ترتیب 87/0، 60/0 و 79/0 و برای نمره کل مقیاس فاجعه سازی درد برابر با 87/0 بود. (محمدی و همکاران، 1392).

مشخصات پرسشنامه فاجعه سازی درد PCS

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 13 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
مقاله بیس: دارد (از پایگاه معتبر امرالد)
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD