پرسشنامه فرایند چرخه یادگیری هفت گانه دارابی

پرسشنامه فرایند چرخه یادگیری هفت گانه دارابی

پرسشنامه استاندارد فرایند چرخه یادگیری هفت گانه دارابی

پرسشنامه فرایند چرخه یادگیری هفت گانه دارابی 1392 شامل 14 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مهارت اعضای هیأت علمی درکاربرد چرخه یادگیری هفت گانه : توانایی و مهارت های علمی در اجرا و به‌کارگیری چرخه یادگیری هفت گانه که شامل مرحله استنباط، مرحله مشارکت،. مرحله اکتشاف، مرحله توضیح، مرحله بسط یادگیری، مرحله ارزیابی و مرحله توسعه یادگیری است.(ایزن کرفت، 2003؛ به نقل از دارابی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور میزان توانایی اعضای هیأت علمی در اجرا و پیاده سازی روش آموزشی فعال چرخه یادگیری هفت گانه است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش دارابی(1392) سنجش روایی مقیاس: با استفاده از روش تحلیل گویه، ضریب همبستگی بین گویه‌های هر زیر مقیاس. با نمره کل زیر مقیاس مربوطه محاسبه گردید که نتایج آن به صورت کمترین و بیشترین ضریب همبستگی گویه‌ها در هر زیرمقیاس در جدول ذیل آمده است. کلیه گویه‌ها به دلیل همبستگی معنادار با نمره کل زیرمقیاس مربوطه‌شان دارای روایی بودند.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش دارابی(1392)، به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. با توجه به جدول ذیل در تمامی ابعاد همه گویه‌ها دارای پایایی بالا و مطلوبی می‌باشند و مقیاس از ثبات درونی بسیار بالایی برخوردار است.

مشخصات پرسشنامه فرایند چرخه یادگیری هفت گانه دارابی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 14ذسوال
تعداد مولفه: 7 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD