پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی جوکارکاشی

پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی جوکارکاشی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی جوکارکاشی

پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی جوکارکاشی شامل 45 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
فرهنگ سازمانی : فرهنگ سازمانی عبارت است. از ارزش های اصلی، مفروضات، تفسیرات در رویکرد‌هایی که ویژگی های یک سازمان را مشخص می‌کند. (Marcoulides- Heck,2012؛ به نقل از فکوری، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

ویژگیهای فرهنگ سازمانی شامل : نوآوری، ریسک پذیری، احترام به مردم، توجه به جزئیات، جمع گرایی و نتیجه محوری و ثبات است. که در این پژوهش جمع گرایی و احترام به مردم مورد توجه قرار گرفته است. که با طیف پنج درجه ای لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد) و توسط پرسشنامه ارزیابی شده است

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش فکوری (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید.

و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش چنگی فکوری (1393) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به ترتیبی که در جدول زیر مشاهده می کنید، به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 45 سوال
تعداد مولفه: 10 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD