پرسشنامه استاندارد فرهنگ و پذیرش تکنولوژی اطلاعات ونکاتش و همکاران

پرسشنامه استاندارد فرهنگ و پذیرش تکنولوژی اطلاعات ونکاتش و همکاران

پرسشنامه فرهنگ و پذیرش تکنولوژی اطلاعات

پرسشنامه استاندارد فرهنگ و پذیرش تکنولوژی اطلاعات ونکاتش و همکاران 2000 به نقل از اسماعیلی 1392 شامل 21 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
فرهنگ سازمانی : به گفته استانلی دیویس، فرهنگ سازمانی الگویی از ارزشها و باورهای مشترک است. که به اعضای یک نهاد معنی و مفهوم می بخشد و برای رفتار آنان در سازمان دستورهای فراهم می آورد.

فناوری اطلاعات : واژه فناوری اطلاعات اولین بار توسعه لویت و وایزس در سال 1985 به منظور بیان نقش رایانه . و پشتیبانی از تصمیم گیری ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شده از فناوری اطلاعات برداشت های مختلفی وجود دارد. و همین برداشت ها موجب گردیده تا تصاویر متفاوتی از آن در مجامع مختلف ارائه شود. (صرافی زاده، 1383؛

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
منظور از فرهنگ سازمانی در این پژوهش نمره به دست آمده از طریق پرسشنامه است. که در قالب چهار مؤلفه اصلی (امید به عملکرد، امید به تلاش، هنجار ذهنی و تسهیل شرایط) تنظیم و جمع آوری گردید.

منظور از به کارگیری فناوری اطلاعات (رایانه) در بیمارستان های آموزشی و درمانی نمره به دست آمده از پرسشنامه می باشد. که بر حسب دو مؤلفه (قصد رفتاری و پذیرش استفاده از رفتار) منظور شده و بررسی می گردد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش اسماعیلی (1392) برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید. و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور، در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده . که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش اسماعیلی (1392) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به ترتیبی که در جدول زیر مشاهده می کنید، به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 21 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD