پرسشنامه لذت اسنیت همیلتون SHAPS

پرسشنامه لذت اسنیت همیلتون SHAPS

پرسشنامه استاندارد لذت اسنیت همیلتون SHAPS

پرسشنامه لذت اسنیت همیلتون SHAPS شامل 14 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
لذت : لذت، یکی از مهمترین هیجانات مثبت انسان محسوب می شود که به تجربه ی مجموعه ای از حالات هیجانی و جسمانی خوشایند اشاره دارد. (جانسون، 2009 به نقل از احمدی فروشانی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش, منظور از لذت نمراتی است که آزمودنی ها در مقیاس لذت اسنیت – همیلتون SHAPS کسب می‌کنند.

مولفه های پرسشنامه
محتوای عبارات این پرسشنامه چهار حیطه را شامل می‌شود. 1- علایق و سرگرمی‌ها 2- تعامل اجتماعی 3- تجربه‌ی حسی 4- خوراک و نوشیدنی (کاویانی، کامیار و میرسپاسی، 1379).

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش احمدی فروشانی (1392) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است. و همچنین در پژوهش کاویانی و همکاران (1379) ضریب همبستگی این پرسشنامه با مقیاس افسردگی بک، 80/0 . و با مقیاس نامیدی بک 73/0 محاسبه شد که نمایانگر میزان مناسب روایی همزمان آن است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش احمدی فروشانی (1392) در این پژوهش، میزان پایایی این پرسشنامه با سه روش آلفای کرونباخ، دو نیمه سازی و بازآزمایی مورد بررسی قرار گرفت. که نتایج به ترتیب عبارت بود از 85/0، 81/0 و 69/0 که در مجموع نشانگر پایایی قابل قبول این ابزار است.

مشخصات پرسشنامه لذت اسنیت همیلتون SHAPS

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 14سوال
تعداد مولفه: 4مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD