پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی 14 سوالی

پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی 14 سوالی

پرسشنامه استاندارد مدیریت استراتژیک منابع انسانی

پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی شامل 14 سوال است. و توسط چانگ و هانگ 2005 طراحی شده است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مدیریت استراتژیک منابع انسانی: مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارتست از دور اندیشی فراگیر، نوآور و تحول گرایی سازمان یافته در تامین منابع انسانی سازمان،. پرورش و بهسازی آن، تامین کیفیت زندگی کاری برای آن و بالاخره به‌کارگیری بجا و موثر این منبع استراتژیک با شناخت و اعمال جنبه های تاثیر پذیری و تاثیر گذاری محیط درون سازمانی. و برون سازمانی در راستای تبیین استراتژیها، به منظور تحقق رسالت و هدفهای سازمان. (افجه واسماعیل زاده، 1388).

تعریف عملیاتی متغیرهای پرسشنامه
در این تحقیق منظور از مدیریت استراتژیک منابع انسانی نمره ای است. که آزمودنی ها به پرسشنامه طراحی شده توسط هانگ وچانگ (2005) می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در تحقیق سادات مظلومی (1392)، به منظور تعيين و حصول اطمينان از روايي با استفاده از نظرات اساتید محترم راهنما. و مشاور و ده تن دیگر از اساتید مورد بررسی قرار گرفته است. و ابهامات آن برطرف گردید که این امر بیانگر روایی محتوا و ظاهری قابل قبول آزمون می باشد.

در این تحقیق از روش روایی محتوی استفاده شده است. روایی محتوی اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش رادر بر دارد. یعنی، روایی محتوی نشان می دهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است. روال کار به این گونه بود که پرسشنامه طراحی شده با توجه به اینکه ازمنابع خارجی ترجمه شده بودند. در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفته و پس از تائید، مورد استفاده قرار گرفته است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390 ). ضریب پایایی محاسبه شده به وسیله آلفای کرونباخ براي سوالات پرسشنامه قابلیت اعتماد به شرح زیر به دست آمده است (سادات مظلومی، 1392). (توضیحات کامل داخل فایل)

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 14 سوال
تعداد مولفه: دارد
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مقاله بیس : مقاله بیس انگلیسی + نسخه انگلیسی پرسشنامه
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD