پرسشنامه مدیریت جانشین پروری

پرسشنامه مدیریت جانشین پروری

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته مدیریت جانشین پروری

پرسشنامه مدیریت جانشین پروری تاجیک شامل 43 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
جانشین پروری : مفهوم جانشین پروری اشاره به فرآیندی دارد که طی آن استعدادهای انسانی سازمان برای تصددی مشاغل و مناصب کلیدی آن در آینده شناسایی شده. و ازطریق برنامه ریزی متنوع آموزش و پرورش برای تصدی این مشاغل آماده شوند. (سلاجقه و همکاران، 1391؛ به نقل از تاجیک، 1393).

مدیریت جانشین پروری : مدیریت و برنامه ریزی جانشین پروری، کوششی سنجیده و سامان مند است. که یک سازمان برای اطمینان از تداوم رهبری در موقعیت های کلیدی،. نگه داری و پرورش سرمایه های فکری و عملی برای پیشرفت و تشویق افراد به ارتقاء انجام می دهد. ( بردبار و همکاران، 1391؛ به نقل از تاجیک، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش مدیریت جانشین پروری نمره ای است که پاسخ دهندگان به پرسشنامه محقق ساخته مدیریت جانشین پروری می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش تاجیک (1393) به منظور اطمینان از روایی ابزار اندازه گیری از روش روایی محتوا استفاده می گردد. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق توسط محققین و نظریه پردازان شهیری تدوین گردیده . و همچنین در بسیاری از تحقیقات بکار گرفته شده است. و نیز اعتبار محتوای این پرسشنامه دوباره توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش تاجیک (1393)، از روش آلفای کرونباخ . برای محاسبه پایایی (هماهنگی درونی) مولفه های پرسش نامه استفاده شده است. که نشان می دهد مولفه های پرسشنامه، از سطح پایایی خوبی برخوردار هستند. در جدول زیر خروجی نرم افزار SPSS برای بررسی پایایی نشان داده شده است.

مشخصات پرسشنامه مدیریت جانشین پروری

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 43 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD