پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بوسینین و کازلاسکایت

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بوسینین و کازلاسکایت

پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بوسینین و کازلاسکایت

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت شامل 10 سوال است. که در سال 2012 توسط بوسینین و کازلاسکایت به منظور سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها طراحی شده است. و دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مسئولیت اجتماعی : مجموعه وظائف و تعهداتی است که سازمان باید در »جهت حفظ ،. مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. (بزرگی ،1383؛ به نقل از عبـادپور خطبه سرا، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
صورت وضعیت مکتوب و غیر مکتوب، صورت وضعیت متنوع، صورت وضعیت کد اخلاقی و صورت وضعیت ارزش شرکت می باشد. لازم به ذکر است این متغیر در پرسشنامه با 10 سؤال سنجیده شده است.

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش عبـادپور خطبه سرا (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید. و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش عبـادپور خطبه سرا (1393) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به ترتیبی که در جدول زیر مشاهده می کنید، به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد..

مشخصات پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بوسینین و کازلاسکایت

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
مقاله بیس: دارد (مقاله انگلیسی)
تعداد سوال: 10 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD