پرسشنامه معیار انتظار از معلم IES علیاری اوغولبیک

پرسشنامه معیار انتظار از معلم IES علیاری اوغولبیک

پرسشنامه استاندارد معیار انتظار از معلم IES علیاری اوغولبیک

پرسشنامه استاندارد معیار انتظار از معلم IES علیاری اوغولبیک شامل 28 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
رفتارهای صمیمی کلامی و غیرکلامی : صمیمیت شامل رفتارهای کلامی و غیرکلامی است. که به‌ منظور کاهش فاصله فیزیکی یا روانی درک شده بین معلم و دانش‌آموز عمل می‌کند. (اندرسون، نور تون و نوسباوم، 1981؛ کریستوفل و گورهام، 1995؛ ثویت و مک‌کراسکی، 1999، وست، 1994؛ به نقل از علیاری اوغولبیک، 1394).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در پژوهش حاضر رفتارهای صمیمی کلامی و غیرکلامی مورد انتظار دانش آموزان نمره‌ای است. که آزمودنی در معیار انتظار ( IES) (امی دن سون 2001) به دست می‌دهد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). برای به دست آوردن روایی آزمون از روایی محتوایی استفاده‌ شده که برای سنجش روایی محتوی آزمون به 5 نفر از اساتید مذکور داده شد. و نظرات جمع‌آوری گردید در بیشتر پرسش‌ها توافق لازم وجود داشت. (علیاری اوغولبیک، 1394).

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). امی دن سون (2001)، شواهد مناسبی را برای روایی و پایایی این ابزار ارایه کرد. طبق مطالعه او پایایی این ابزار با روش همسانی درونی با الفای کرونباخ،. 74/0 برای زیر مقیاس رفتار صمیمی و 73/0 برای سوء رفتار محاسبه شد. که این حکایت از پایایی قابل‌ قبول این ابزار داشته است در این پژوهش نیز پایایی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ . (روش همسانی درونی) 72/0 محاسبه شد؛ بنابراین، در این پژوهش نیز پایایی این ابزار تایید شد.(علیاری اوغولبیک، 1394).

مشخصات پرسشنامه معیار انتظار از معلم IES علیاری اوغولبیک

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 28 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD