پرسشنامه مقابله با تغییر سازمانی Timothy . Judge and Vladimir, 1988

پرسشنامه مقابله با تغییر سازمانی Timothy . Judge and Vladimir, 1988

پرسشنامه استاندارد مقابله با تغییر سازمانی Timothy . Judge and Vladimir, 1988 طراحی شده است و شامل 12 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی پرسشنامه
مقابله با تغییر سازمانی : واکنشی مرکزی به تغییرات سازمانی است و اندازه ای است. که افراد مدیر با عدم اطمینانی که تغییرات رادیکال وارد کارشان می کند، مقابله می کنند. (Timothy . Judge and Vladimir, 1988).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از مقابله با تغییر سازمانی نمره ای است. كه پاسخ دهنده­گان به سوالات 12 گویه ای پرسشنامة مقابله با تغییر سازمانی می­دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (Timothy . Judge and Vladimir, 1988) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390).  در پژوهش (Timothy . Judge and Vladimir, 1988)  پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به  دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه مقابله با تغییر سازمانی Timothy . Judge and Vladimir, 1988

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 12 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD