پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا CISS-SF اندلر و پارکر افضلان

پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا CISS-SF اندلر و پارکر افضلان

پرسشنامه استاندارد مقابله با موقعیت های استرس زا CISS-SF اندلر و پارکر افضلان

پرسشنامه استاندارد مقابله با موقعیت های استرس زا CISS-SF اندلر و پارکر 1990 افضلان 1393 شامل 21 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
راهبردهای مقابله ای : راهبردهای مقابله ای مجموعه ای از تلاش های شناختی و رفتاری فرد است. که درجهت تعبیر و تفسیر و اصلاح یک وضعیت تنش زا به کار می رود و منجربه کاهش رنج ناشی از آن می شود. (غضنفری و قدم پور، 1387 به نقل از افضلان، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
راهبردهای مقابله ای: منظور نمره است که فرد در پرسشنامه نسخه ی کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) کسب می کند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کمالی(1392) اعتبار محتواي اين پرسشنامه توسط اساتيد راهنما . و مشاور و چند تن از افراد صاحب نظر مورد تأييد قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار مي‌باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). . در پژوهش کوهن و همکاران (2006؛ به نقل از افضلان، 1393)، ضرایب آلفای کرونباخ،. و ضرایب همبستگی حاصل از آزمون بازآزمون خرده مقیاس ها نشان داد که این آزمون از اعتبار بالایی برخوردار است. اندلر و پارکر (1990)، پایایی روش های مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی را به ترتیب برای نمونه ی پسران 92/0، 82/0 و 85/0 . و برای نمونه ی دختران 90/0، 85/0 و 82/0 به دست آوردند.

مشخصات پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا CISS-SF اندلر و پارکر افضلان

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 21 سوال
تعداد مولفه: 7 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD