پرسشنامه مقیاس تاب‌ آوری در برابر آسیب مدسن به نقل از عبداله‌زاده رافی

پرسشنامه مقیاس تاب‌ آوری در برابر آسیب مدسن به نقل از عبداله‌زاده رافی

پرسشنامه استاندارد مقیاس تاب‌ آوری در برابر آسیب مدسن

پرسشنامه مقیاس تاب‌ آوری در برابر آسیب مدسن 2010 به نقل از عبداله‌زاده رافی 1393 شامل 160 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
تاب‌ آوری در برابر آسیب : تاب آوری به فرآیند پویای انطباق مثبت با تجربه های تلخ و ناگوار اطلاق می شود. تاب آوری که مقاومت در برابر استرس یا رشد پس ضربه نیز نامیده می شود، در امتداد یک پیوستار با درجات متفاوت از مقاومت در برابر آسیب های روان شناختی قرار می گیرد.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از تاب‌ آوری در برابر آسیب نمره ای است. که آزمودنی از مقیاس تاب‌ آوری در برابر آسیب مدسن کسب می کنند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش عبداله‌زاده رافی (1393) برای برآورد روایی پرسشنامه حاضر از روایی سازه استفاده شد. پرسشنامه اولیه حاوی 160 سؤال بود که پس از اجرا بر روی نمونه مورد بررسی (553 نفر)، سؤالاتی که با کل مقیاس همبستگی نداشتند، حذف گذشتند. بر روی سؤالات باقیمانده، تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از روش مؤلفه‌های اصلی صورت گرفت.

برای مشخص شدن تناسب داده‌های برای انجام تحلیل عاملی از معیارهای همبستگی بالاتر از 30/0 سؤال‌ها با عامل،. شاخص کفایت نمونه گیری کیرز میر اولیکن یا KMO و آزمون کرویت بارتلت استفاده شد (پالانت، 1389). اگر مقدار به دست آمده از آزمون KMO بالاتر از 70/0 باشد و شاخص بارتلت در سطح کمتر از 05/0 معنادار باشد،. انجام تحلیل عامل مناسب است (حبیب‌ پور و صفری، 1389). در پژوهش حاضر مقدار به دست آمده از آزمون KMO برابر با 96/0 بود.

همچنین، شاخص بارتلت در سطح کمتر از 05/0 معنادار بود. با انجام تحلیل عاملی اکتشافی و با استفاده از چرخش واریماکس روی گویه‌ها،. 10 عامل شناسایی شد که مقدار ویژه آن‌ها از یک بالاتر بود (معیار کیرز). این عامل‌ها 05/68 درصد از واریانس کل پرسشنامه را تبیین می‌کنند.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش عبداله‌ زاده رافی (1393) برآورد پایایی پرسشنامه از روش‌های همسانی درونی برآورد گردید. همسانی درونی برای کل مقیاس برابر با 98/0 برآورد شد و آلفا کرونباخ زیر مقیاس‌ها از 88/0 تا 98/0 پراکنده بود.

مشخصات پرسشنامه مقیاس تاب‌ آوری در برابر آسیب مدسن به نقل از عبداله‌زاده رافی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 160 سوال
تعداد مولفه: 10 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 9
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 9

فرمت فایل: WORD