پرسشنامه مقیاس راهبردهای مقابله مذهبی افلاک سیر

پرسشنامه مقیاس راهبردهای مقابله مذهبی افلاک سیر

پرسشنامه استاندارد مقیاس راهبردهای مقابله مذهبی

پرسشنامه استاندارد مقیاس راهبردهای مقابله مذهبی افلاک سیر 2007 به نقل از غلامی کنشتی 1392 شامل 22 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مقابله دینی : مقابله دینی منبع درونی جستجوی معنا در زمان استرس است. که منجر به رشد صمیمیت با خدا و دریافت مفهوم زندگی و کسب آرامش می شود. ( پارگامنت ، 1995؛ به نقل از غلامی کنشتی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از راهبرد مقابله مذهبی نمره ای است. که فرد از مقیاس راهبردهای مقابله مذهبی (افلاک سیر، 2007) به دست می آورد.

مولفه های پرسشنامه
پرسشنامه شامل 5 خرده مقیاس است مقابله مذهبی اعمال دینی (6 ماده)، مقابله ارزیابی خیرخواهانه دینی (6ماده)،. مقابله دینی منفی (4 ماده)، مقیاس مقابله دینی فعال (3 ماده) و مقابله دینی منفعل (3 ماده).

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش غلامی کنشتی (1392) برای تعیین روایی از روایی صوری استفاده شده است. به این صورت که پرسشنامه مذکور به چند تن از متخصصان و اساتید امر ارایه شده و روایی آن مورد تایید آنها قرار گرفته است

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش غلامی کنشتی (1392)، پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است. که آلفای کرونباخ برای مقیاس های مختلف اعمال دینی 89/0، مقابله دینی منفی 79/0،. ارزیابی خیرخواهانه دینی 82/0، مقابله دینی منفعل 72/0، و مقابله دینی فعالانه 78/0 گزارش شده است.

مشخصات پرسشنامه مقیاس راهبردهای مقابله مذهبی افلاک سیر

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 22 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD