پرسشنامه مهار هیجانی راجر و نشوور 1987

پرسشنامه مهار هیجانی راجر و نشوور 1987

پرسشنامه استاندارد مهار هیجانی راجر و نشوور

پرسشنامه مهار هیجانی راجر و نشوور 1987 به نقل از یعقوبی شامل 56 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مهار هیجانی : یعنی بازداری هیجان، مهار پرخاشگری، نشخوارگری یا مرور ذهنی و مهار خوش خیم.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از مهار هیجانی نمره ای است. که آزمودنی ها از پرسشنامه مهار هیجانی راجر و نشوور کسب می کنند.

مولفه های پرسشنامه
پرسشنامه مذکور دارای چهار مولفه (بازداری هیجان 1 تا 14، مهار پرخاشگری 15 تا 28،. نشخوارگری یا مرور ذهنی 29 تا 42 و مهار خوش خیم 43 تا 56) می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش یعقوبی، ( 1393) جهت سنجش اعتبار ابزار اندازه گیری از شواهد اعتبار مرتبط با محتوا یا اعتبار صوری استفاده شده است. روایی این پرسشنامه توسط چندین نفر از متخصصین و اساتید روانشناسی بررسی و سپس تایید گردیده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش پژوهش یعقوبی، ( 1393) برای تعیین پایایی از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. که مقدار آن برای کل مقیاس و زیر مقیاس های بازداری هیجانی،. مهار پرخاشگری، نشخوارگری و مهار خوش خیم به ترتیب 68%، 70%، 76%، 77%، 58% به دست آمد و بیانگر آن است. که مقیاس مذکور دارای همسانی درونی بالا و معنادار است.

مشخصات پرسشنامه استاندارد مهار هیجانی راجر و نشوور

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 56 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مقاله بیس : دارد (دو مقاله فارسی و یک مقاله انگلیسی)
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD