پرسشنامه میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت 33 سوالی

پرسشنامه میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت 33 سوالی

پرسشنامه استاندارد میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت

پرسشنامه میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت شامل 33 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
وظایف مدیریت: فراگرد مدیریت را غالبا به کارکردها یا وظایف مدیریت تفکیک می کنند منظور از کارکرد یا وظایف مدیر اشاره دارد. به فعالیتی مهم واساسی که برای نیل به هدف ضرورت تام دارد .در این تحقیق وظایف مدیریتی که در زیر آمده مد نظر می باشد.
– برنامه ریزی
– سازماندهی
– بسیج منابع و امکانات
هدایت و رهبری
– نظارت وکنترل ( جاسبی ، 1376 : 42، نقل از نصرت آبادی،1391).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از آگاهی مدیران از وظایف مدیریت نمره ای است. كه پاسخ دهنده گان به سوالات 33 گویه ای پرسشنامة آگاهی مدیران از وظایف مدیریت می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش نصرت آبادی(1391) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش نصرت آبادی(1391) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 82/ درصد ذکر شده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 33  سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD