پرسشنامه میزان رقابت پذیری شرکت 7 سوالی

پرسشنامه میزان رقابت پذیری شرکت 7 سوالی

پرسشنامه استاندارد میزان رقابت پذیری شرکت

پرسشنامه میزان رقابت پذیری شرکت مقیمی و رمضان به نقل از قاسم زاده مهویزانی شامل 7 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
رقابت پذیری : پیس و استفان ، بیان کردند رقابت پذیری به معنی توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب و کار . و محافظت از سرمایه های سازمان ، به دست آوردن بازگشت سرمایه و تضمین شغل ها در آینده می باشد. (پیس و استفان ،2009؛ به نقل از قاسم زاده مهویزانی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
ابزار ستجش رقابت پذیری از طریق پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد. که تعداد سوالات مربوط به آن در پرسشنامه 7 گویه می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش قاسم زاده مهویزانی (1393) به منظور اطمینان از روایی ابزار اندازه گیری از روش روایی محتوا استفاده می گردد.

پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق توسط محققین و نظریه پردازان شهیری تدوین گردیده و همچنین در بسیاری از تحقیقات بکار گرفته شده است. و نیز اعتبار محتوای پرسشنامه میزان رقابت پذیری شرکت دوباره توسط اساتید راهنما . و مشاور مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار است.

رقابت پذیری شرکت ها

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش قاسم زاده مهویزانی (1393)، از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی (هماهنگی درونی) مولفه های پرسشنامه میزان رقابت پذیری شرکت استفاده شده است. که نشان می دهد مولفه های پرسش نامه، از سطح پایایی خوبی برخوردار هستند. در جدول زیر خروجی نرم افزار SPSS برای بررسی پایایی نشان داده شده است.

مشخصات پرسشنامه میزان رقابت پذیری شرکت

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 7 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD