پرسشنامه میزان سرمایه گذاری در IT

پرسشنامه میزان سرمایه گذاری در IT

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته میزان سرمایه گذاری در IT

پرسشنامه میزان سرمایه گذاری در IT پایدار اردکانی شامل 8 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات : میزان مخارج و هزینه های صرف شده برای خرید قطعات سخت افزاری و اجزاء نرم افزاری . و نیز هزینه های مربوط به آموزش و هزینه های پشتیبانی کامپیوتر را سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات می نامند. (فاریابی و تجویدی، 1390؛ به نقل از پایدار اردکانی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش میزان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات نمره ای است. که پاسخ دهندگان به پرسشنامه محقق ساخته سنجش میزان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش پایدار اردکانی (1393) به منظور اطمینان از روایی ابزار اندازه گیری از روش روایی محتوا استفاده می گردد. در روایی محتوا، تاکید زیاد بر قضاوت شخصی سازندگان ابزار می باشد. لذا پرسش نامه های مذکور پس از تدوین در اختیار صاحب نظران قرار گرفت. و اساتید و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات، سئوالات آن را از نظر روا بودن تایید نمودند.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش پایدار اردکانی(1393)، برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.

مشخصات پرسشنامه میزان سرمایه گذاری در IT

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 8 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 4
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD