پرسشنامه میزان پای بندی به مذهب

پرسشنامه میزان پای بندی به مذهب

پرسشنامه استاندارد میزان پای بندی به مذهب

پرسشنامه استاندارد میزان پای بندی به مذهب ملکی 1390 شامل 14 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مذهب : مذهب عبارت است از نظامی متشکل از اعتقادات و باورها و نیز اعمال و رفتارهایی که از تقدس برخوردار است،. این باورها در قالب کلمات بیان می شوند و به صورت اندیشه در آمده است. و کم و بیش شکل دستگاه های فکری به خود می گیرند. و فقط با اعمال که مظاهر باورها و شیوه های تجدید آنها هستند، متجلی می شوند. (ریمون ارون ،1366 ؛ به نقل از ملکی، 1390).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
برای دستیابی به میزان احساس امنیت اجتماعی از 15 گویه زیر استفاده می شود. و از پاسخگو خواسته می شود نظر خود را در مورد هر گویه بیان کند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش ملکی (1390) به اعتبار قابل قبول در این پژوهش، ابتدا طی جلسات متعدد با کمک استاد راهنما به انتخاب معتبرترین شاخص های گردآوری شده. از بین شاخص های حاضر در پرسش نامه های موجود و آزمون شده قبلی، اقدام نمودیم. علاوه برآن، تمامی گویه های استخراج شده در اختیار چند تن از اساتید و کارشناسان مرتبط با موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. اشتراک نظر آنها بر گویه ها، مبنی بر معتبر بودن سنجه مورد نظر بود.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش ملکی (1390)، ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه بالاتر از 70/0 می باشد. که نشان می دهد هماهنگی درونی گویه های این متغیرها در حدمطلوبی است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 14 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD