پرسشنامه نفوذ آرمانی مدیران

پرسشنامه نفوذ آرمانی مدیران

پرسشنامه استاندارد نفوذ آرمانی مدیران

پرسشنامه نفوذ آرمانی مدیران دارای 35 سوال بوده و هدف آن بررسی نفوذ آرمانی مدیران می باشد. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
بس (1985) رهبری دارای نفوذ آرمانی را اینگونه تعریف کرده است: احترامی که پیروان دریافت می کنند. و سپس برای رسیدن به خواسته های رهبر فعالیت می کنند. (بختیاری فایندری و همکاران، 1393).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از نفوذ آرمانی مدیران نمره ای است. که کارکنان به سوالات 35 گویه ای پرسشنامه نفوذ آرمانی مدیران می دهند .

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.

در پژوهش بختیاری قایندری (1390) جهت سنجش روایی مقیاس نفوذ آرمانی،. از روایی محتوایی، روایی همگرا و تحلیل علمی اکتشافی و تدییدی استفاده گردید. تحلیل عاملی اکتشافی، نفوذ آرمانی را در چهار مؤلفه الگو دهی نقش،. بصیرت و چشم انداز، احترام و ارزش های اخلاقی دسته بندی نمود. همچنین در نتایج تحلیل عاملی تأییدی،. میزان شاخص های برازش از جمله : 68/0GFI: ، 98/0 NNFI: ، 98/0CFI: ، 64/0:AGFI، 97/0:NFI، 09/0:RMSEA، به دست آمد.

در پژوهش بختیاری قایندری (1390) برای محاسبه پایایی مقیاس نفوذ آرمانی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. که 97/0 به دست آمد. بر این اساس، مقیاس محقق ساخته ی نفوذ آرمانی از پایایی بالایی برخوردار می باشد.

مشخصات پرسشنامه نفوذ آرمانی مدیران

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 35 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مقاله بیس: دارد (از پایگاه معتبر امرالد)
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 8
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD