پرسشنامه نوآوری دانشگاهی

پرسشنامه نوآوری دانشگاهی

پرسشنامه استاندارد نوآوری دانشگاهی

پرسشنامه نوآوری دانشگاهی کشاورز به نقل از بردبار شامل 16 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
نوآوری دانشگاهی : نوآوری دانشگاهی عبارت از پیدایش شیوه های نو در حل مسائل گوناگون سازمانی بوسیله گروهی از کارکنان در رشته های گوناگون است. ( طالب بیدختی، 1383؛ به نقل از بردبار، 1394).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از نوآوری دانشگاهی نمره ای است. که آزمودنی ها از پرسشنامه نوآوری دانشگاهی (کشاورز، 1392) به دست می آورند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش بردبار (1394) روایی هریک از ابعاد مقیاس نوآوری دانشگاهی در یک اجرای آزمایشی با استفاده از روش تحلیل گویه محاسبه شد. که مطابق با نتایج گزارش شده ضریب همبستگی بعد سازمانی (91/0) . بیشترین میزان همبستگی و بعد آموزشی (83/0) کمترین میزان را به خود اختصاص داده است. بنابراین می توان گفت که هریک از ابعاد این مقیاس، از روایی نسبتا بالایی برخوردار می باشند.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش بردبار (1394) به منظور سنجش پایایی ابعاد این مقیاس نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. که با ضریب آلفای 84/0 در مقیاس آموزشی و 85/0 در مقیاس پژوهشی و 87/0 در مقیاس سازمانی پایایی مورد تایید قرار گرفت.

مشخصات پرسشنامه نوآوری دانشگاهی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 16 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD