پرسشنامه نوع ساختار سازمانی دانشگاه

پرسشنامه نوع ساختار سازمانی دانشگاه

پرسشنامه استاندارد نوع ساختار سازمانی دانشگاه

پرسشنامه نوع ساختار سازمانی دانشگاه شامل 35 سوال است. که توسط ترک­زاده و محترم تهیه و دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
ساختار سازمانی : ساختار سازمانی حاصل فراگرد سازماندهی و طراحی سازمان است. و چگونگی توزیع قدرت و اختیار را در سازمان نشان می دهد. (الیس ، 2003؛ محترم، 1390).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
نوع ساختار سازماني دانشگاه : در این تحقیق نوع ساختار سازمانی دانشگاه برحسب سنخ شناسی ارائه شده . توسط هوي و سوئيتلند (2001) و هوي و ميسكل (2008) در دو گونه ی تواناساز و بازدارنده، . بر اساس نمره حاصل از ارزیابی اساتيد از ساختار کنونی دانشگاه که با استفاده از پرسشنامه ی نوع ساختار سازماني دانشگاه . (ترک زاده و محترم، 1390) به دست آمده است، مشخص شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش محترم (1390) روايي هر يک از ابعاد پرسشنامه نوع ساختار سازمانی . در يک اجرای آزمايشی در دانشگاه شيراز با استفاده از روش تحليل گويه محاسبه شد. که مطابق با نتايج گزارش شده در جدول ذیل، هر يک از ابعاد این پرسشنامه، از روايي نسبتاً بالايی برخوردار بودند.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش محترم (1390)، همچنين به منظور سنجش پايايي هر يك از ابعاد اين پرسشنامه نيز از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد. كه مطابق با جدول ذیل هر یک از ابعاد از پايايي بسيار بالايي برخوردار بودند.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 35 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 10
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: WORD