پرسشنامه هوش سازمانی 35 سوالی

پرسشنامه هوش سازمانی 35 سوالی

پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی کارل آلبرخت اکبری باریس

پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت اکبری باریس شامل 35 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
هوش سازمانی: عبارت است از، استعداد و ظرفیت یک سازمان در حرکت بخشیدن به توانایی ذهنی سازمان و تمرکز این توانایی در جهت رسیدن به رسالت سازمانی (آلبرخت،2002). در این پژوهش، مجموع نمره‌ای که هر کتابخانه از پاسخگویی به سؤالهای پرسشنامه هوش سازمانی(49-1) کارل آلبرخت کسب می‌کند، نمایانگر میزان هوش سازمانی است. این نمره‌ها در مجموع نمره‌هایی که از پرسشهای مربوط به 7 متغیر آلبرخت به دست می‌آید، محاسبه می‌شود. هر یک از متغیرهای هفتگانه زیر با مجموعه‌ای پرسش به صورت عملیاتی تعریف می‌شوند.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از هوش سازمانی نمره ای که آزمودنی ها از پاسخ به پرسشنامه هوش سازمانی به دست می آورند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش اکبری باریس (1391) در پژوهش حاضر با توجه به تعدیل پرسشنامه توسط محقق، از روایی صوری یا نمادین استفاده گردیده است،.

بدین ترتیب که پرسشنامه اولیه تنظیم شده، ابتدا در اختیار اساتید مدیریت دولتی و کارشناسان امر قرار داده شده. تا در رابطه با روایی پرسشنامه، اینکه سؤالات طرح شده، آنچه را که مد نظر است،. اندازه‌گیری می‌کند یا نه؟ اظهار نظر نماید. بعد نظرهای اساتید و کارشناسان در پرسشنامه لحاظ و تغیرات لازم در سؤالات بوجود آمد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش اکبری باریس (1391) پایایی پرسشنامه هوش سازمانی با آلفای کرونباخ مورد 956/0محاسبه قرار گرفت.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 35 سوال
تعداد مولفه: 7 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD