پرسشنامه وفاداری سازمانی

پرسشنامه وفاداری سازمانی

پرسشنامه استاندارد وفاداری سازمانی

این پرسشنامه دارای 7 سوال بوده و هدف آن بررسی متغیر وفاداری سازمانی می باشد. و پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده است که طیف آن از 1 تا 5 می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
وفاداری سازمانی : رابینز (2001) وفاداری سازمانی کارکنان را شناسایی سطوح پرخاشگرانه و تهاجمی سازمان،. شرکت در فعالی تهای سازمانی، شناسایی اهداف سازمانی و امید تبدیل شدن به عضو ی ثابت و بلند مدت در سازمان می داند.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از وفاداری سازمانی نمره ای است که کارکنان به سوالات 7 گویه ای پرسشنامه وفاداری سازمانی می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

پایایی
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390).پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ 81/0 گزارش شده است. (علی و الکاظمی ، 2007).

روایی
اعتبار یاروایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکرمی کنیم( سرمد و همکاران،1390). برای تعیین روایی می توان از روش های مختلفی استفاده کرد. ما در این پژوهش برای تعیین روایی از روایی محتوایی استفاده کردیم. که ما برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه وفاداری سازمانی علی و الکاظمی در این پژوهش از نظرات اصلاحی اساتید استفاده شده است.

مشخصات پرسشنامه وفاداری سازمانی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 7 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مقاله بیس: دارد (از پایگاه معتبر امرالد)
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD