پرسشنامه پردازش شناختی (CPI) 40 سوالی

پرسشنامه پردازش شناختی (CPI) 40 سوالی

پرسشنامه استاندارد پردازش شناختی CPI

پرسشنامه پردازش شناختی CPI کروز به نقل از نعیمی دارای 40 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
اختلال یادگیری : اختلال یادگیری ویژه به معنای آن است که در یک یا چند فرایند اساسی روانشناختی اختلالی رخ دهد. بطوری که در فهم و استعمال زبان (شفاهی یا کتبی) تأ‌ثیر بگذارد، و در توانایی گوش دادن، فکر کردن،. صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجی کردن و یا محاسبات ریاضی کودک اختلالی به وجود آید. و این اصطلاح معلول شرایطی نظیر نقایص ادراکی، ضربه مغزی، بدکاری جزئی در مغز،. دیسلکسی و آفازی رشدی است. این اصطلاح شامل کسانی که مشکل یادگیریشان معلول عواملی چون نقص بینایی، نقص شنوایی،. نقایص حرکتی، عقب ماندگی ذهنی، پریشانی عاطفی، نابهنجاری های محیطی، فرهنگی یا اقتصادی می باشد، نمی‌گردد. (لیون، 1996، به نقل از نعیمی، 1393).

پردازش اطلاعات : در حوالی سال های 1960 میلادی با تاثیر پذیری نظریه اطلاعات در زمینه نظام فیزیکی ارتباطات از طرف روانشناسان شناختی به کاربرده شد. و بیانگر این بود که ارگانیسم انسانی روی تجسم های درونی و ذهنی خود عملیاتی به صورتی شبیه کامپیوتر انجام می دهد. اطلاعات از لحظه ارائه به حواس در مرحله درون داد تا پاسخ های رفتاری در مرحله برون داد،. به طور فعال کد گذاری شده و تغییر شکل و سازمان می یابد. (محسنی، 1383).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
پردازش شناختی : بر اساس نمرات کودکان در مقیاس پرسشنامه پردازش شناختی (CPI) (کروز، 1999)، تعیین می شود. که معرف مشکلات پردازش اطلاعات در 6 حوزه پردازش بینایی، پردازش شنوایی،. سرعت پردازش، توجه، پردازش متوالی/منطقی، پردازش مفهومی/انتزاعی است.

مولفه های پرسشنامه
مدل پردازش اطلاعات انتخاب شده برای CPIشامل 6 حوزه عمومی از پردازش شناختی است. که هر کدام بر اساس نظریه های پژوهشی یادگیری و شناخت می باشند. این شش حوزه شامل پردازش بینایی (10 سوال)، پردازش شنوایی (10 سوال)،. پردازش متوالی/منطقی (9 سوال)، پردازش مفهومی/انتزاعی (10 سوال)، سرعت پردازش (10 سوال) و توجه (9 سوال) می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش نعیمی(1393) برای تعیین روایی و تأیید اینکه آیا سوالات و گویه های فهرست شده برای سنجیدن اهداف مورد نظر مناسب هستند. یا خیر ؛ از نظرات استاد راهنما و چندین متخصص که در این حوزه فعالیت داشته اند استفاده شد. و بعد از جمع آوری نظرات و بررسی پیشنهادات این افراد، و بحث و گفتگو با استاد راهنما پرسشنامه مذکور تدوین گردید و پایایی آن تایید گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش نعیمی (1393)، برای تعیین پایایی آزمون روش آلفای کرونباخ به کار گرفته شد،. که ضرائب آلفای کرونباخ هر یک از ابعاد و کل مقیاس به صورت زیر می باشد. ضریب آلفای کرونباخ پردازش شنوایی 76/0، پردازش بینایی 72/0، پردازش متوالی 77/0،. پردازش مفهومی 73/0، سرعت پردازش 79/0، توجه 77/0 و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس 89/0 . و به منظور بررسی روایی مقیاس از روش همبستگی بین پرسش های هر بعد و نمره کل ابعاد پردازش شناختی استفاده شد. که ضرائب همبستگی بین پرسش های هر بعد و نمره کل ابعاد پردازش شناختی از 37/0 تا 77/0 متغیر است و نشان از روایی این مقیاس می باشد.

مشخصات پرسشنامه پردازش شناختی CPI

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 40 سوال
تعداد مولفه: 6 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD