پرسشنامه کارآفرینی سازمانی بارینگر و بلودُرن به نقل از سلیمانی

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی بارینگر و بلودُرن به نقل از سلیمانی

پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی بارینگر و بلودُرن به نقل از سلیمانی

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی بارینگر و بلودُرن 1999 به نقل از سلیمانی 1392 شامل 11 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
کارآفرینی سازمانی : عبارت است از مجموعه فعالیتﻫﺎیی که بهرﻩ برداری از مزایای رقابتی نوآوری را در یک سازمان امکان پذیر کرده و رهیافتی در نهادینه کردن نوآوری در سازمانﻫﺎ است. در حقیقت کارآفرینی سازمانی بعنوان دریچهﺍی بسوی بهرﻩ برداری از مزایای رقابتی ماندگار،. نوآوری و پیشگامی برای سازمانﻫﺎ قلمداد ﻣﻰشود. (کوارتکو و همکاران،2005؛ به نقل از سلیمانی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
پرسشنامه استاندارد بارینگر و بلودُرن (1999) با مقیاس پنج درجه ای لیکرت برای سنجش کارآفرینی سازمانی استفاده شده است. این پرسشنامه در کل از 11 سوال تشکیل شده است که 4 سؤال اول بعد نوآوری،. 3 سوال دوم بعد ریسک پذیری، و بالاخره 4سؤال آخر بعد پیشگامی را می سنجد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش سلیمانی (1392) برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید. و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش سلیمانی (1392) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 11 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD