پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن به نقل از زارع

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن به نقل از زارع

پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی هومن

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن 1380 به نقل از زارع 1392 شامل 122 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
کارآفرینی سازمانی : کارآفرینی فرآیندی است که در آن تولیدات و فرآیندها از طریق ایجاد فرهنگ کارآفرینی در درون یک سازمان در حال فعالیت توسعه داده می شوند. و شکل گیری فعالیت های کارآفرینانه بنگاه بارزترین نشانه های کارآفرینی سازمانی است. (فرهنگی و صفرزاده، ۱۳۸۶؛ به نقل از زارع، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از کارآفرینی سازمانی نمره ای است. که است که آزمودنی از پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن کسب می کنند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم(سرمد و همکاران،1390). در پژوهش زارع (1392) برای برآورد روایی محتوایی پرسشنامه ( جهت ارزیابی اینکه تا جه حد ماده های پرسشنامه همان گویه ها را اندازه گیری می کنند؟). پرسشنامه به چند تن از اساتید صاحب نظر گروه علوم تربیتی ارایه شد. اساتید صاحب نظر اعلام نمودند پرسشنامه، به طور زیاد تا خیلی زیاد همان گویه ها را اندازه گیری می کنند. که برای آن ساخته شده اند. به این ترتیب می توان بیان کرد که پرسشنامه تهیه شده از اعتبار محتوایی خوبی برخوردار است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش زارع (1392) جهت برآورد پایایی پرسشنامه و مولفه های آن از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب پایایی در جدول زیر آورده شده است.

مشخصات پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن به نقل از زارع

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 122 سوال
تعداد مولفه: 7 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD