پرسشنامه کانو نیازهای مشتریان از دیدگاه مشتریان جهت دسته بندی نیازها

پرسشنامه کانو نیازهای مشتریان از دیدگاه مشتریان جهت دسته بندی نیازها

پرسشنامه استاندارد کانو نیازهای مشتریان از دیدگاه مشتریان (جهت دسته بندی نیازها) رفیعیان 1390

پرسشنامه کانو نیازهای مشتریان از دیدگاه مشتریان (جهت دسته بندی نیازها) رفیعیان 1390 شامل 21 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مدل کانو :1 یکی از مدلهای سنجش رضایت مشتری می باشد. که ارتباط هر یک از خدمات بانکی را با رضایت مشتری و تاثیری که بر آن دارد بیان می کند. و به این منظور نیازها را به سه دسته بایدی ، عملکردی و انگیزشی تقسیم بندی می نماید. (رفیعیان، 1390).

رضایت مشتری: یک احساس خوشایند است که یک فرد از مقایسه ذهنیات و انتظاراتش با عملکردی که مشاهده می کند به دست می آورد. (رفیعیان، 1390).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
رضایت مشتری: با استفاده از مدلهای مختلف رضایت مشتری سنجیده می شود. که در این تحقیق به آنها اشاره می شود . مدل مورد استفاده در این تحقیق کانو می باشد .

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش رفیعیان (1390) برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید. و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش رفیعیان (1390) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ به‌دست‌آمده از کل در پرسشنامه کانو مشتریان 0.979 بوده است.
لازم به ذکر است چنانچه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از 7/0 محاسبه گردد، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي می‌شود.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 21 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 9
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 9

فرمت فایل: WORD