پرسشنامه کیفیت ادراک شده بیانیه های اخلاقی 3 سوالی

پرسشنامه کیفیت ادراک شده بیانیه های اخلاقی 3 سوالی

پرسشنامه استاندارد کیفیت ادراک شده بیانیه های اخلاقی

پرسشنامه کیفیت ادراک شده بیانیه های اخلاقی Stanaland et al شامل 3 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
بیانیه های اخلاقی : سیاست های اخلاقی سازمان که به دقت طراحی شده و به صورت مکتوب درآمده است. در واقع بیانیه های اخلاقی روش ها و رویه هایی هستند. که انسان را وادار می کنند تا از مرحله تئوری پردازی اخلاقی به مرحله اقدام و اجرا برسد. (اکبریان،1388.، نقل لطفی فروزان، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از کیفیت ادراک شده بیانیه های اخلاقی است. که پاسخ دهنده گان به سوالات 3 گویه ای پرسشنامه کیفیت ادراک شده بیانیه های اخلاقی می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (لطفی فروزان، 1393) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش(لطفی فروزان، 1393) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 3 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD