پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات بانکی پیردهقان

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات بانکی پیردهقان

پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات بانکی پیردهقان 1393 شامل 25 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
کیفیّت خدمات: کیفیّت خدمات موضوع پیچیده ای است که مشتری آن را قضاوت میکند. طبق تعریف پاراسورامان و همکاران، کیفیّت قضاوت (نگرش)مشتری است. و تفاوت بین انتظارات مشتری از آنچه سازمان باید ارائه کند و عملکرد خدمات دریافت شده تعریف می شود. (پیردهقان، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در بخش بانکداری،کیفیّت خدمات از تفاوت میان ادراکات مشتریان از خدمات ارائه شده توسط بانک (خدمات درک شده ). و انتظارات آنها از بانکها که چنین خدماتی را که ارائه میدهند نتیجه میگردد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش پیردهقان (1393) روایی پرسشنامه، از طریق سنجش روایی صوری و محتوایی به دست آمد. در روایی صوری و محتوایی، ظاهر، کمیت و کیفیت سوالات از نظر خبرگان متخصص مورد بررسی قرار می گیرد. پرسشنامه تحقیق حاضر، به رویت استاد راهنما و استاد مشاور رسید. و بعد از بررسی توسط ایشان مورد تایید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش احمدی پیردهقان (1393) براي اطمينان از پايايي سوالات از روش محاسبه آلفاي كرونباخ . برای یک نمونه گیری اولیه شامل 30 پرسشنامه استفاده شده . و سپس با استفاده از داده های بدست آمده به کمک نرم افزار SPSS میزان پایایی پرسشنامه محاسبه گردید.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 25 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD