پرسشنامه کیفیت رابطه برند (BRQ) 37 سوالی

پرسشنامه کیفیت رابطه برند (BRQ) 37 سوالی

پرسشنامه استاندارد کیفیت رابطه برند (BRQ) به نقل از لطیفی شامل 37 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
کیفیت رابطه برند (BRQ): در سال 1998 توسط فورنیر مطرح شد و از آن به عنوان شاخصی برای نشان دادن عمق و قدرت رابطه برند و فرد یاد میشود (2011Smit et al,).

تعریف عملیاتی متغیرهای پرسشنامه
در این تحقیق کیفیت رابطه برند نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه کیفیت رابطه برند می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم. ( سرمد و همکاران،1390).

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390 ) در تحقیق لطیفی(1392). پایایی پرسشنامه و هریک از مولفه ها از طریق آلفای کرونباخ به شرح زیر به دست آمده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 37 سوال
تعداد مولفه: 10 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 8
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD