پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت 1996 شامل 26 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
کیفیت زندگی : فیلیپز( 2006)، دو رویکرد برای کیفیت زندگی ارائه می‌دهد. اولین و مهمترین رویکرد، رویکرد ذهنی است که ادراک فرد از زندگی را شامل می‌شود. و دومین رویکرد، رویکرد عینی به کیفیت زندگی است که درآمد و شرایط زندگی را که در برگیرنده عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر کیفیت زندگی را شامل می‌شود. .تعریف جدیدتر کیفیت زندگی را به صورت اختلاف بین سطح انتظارات انسان‌ها و سطح واقعیت‌ها عنوان می‌کنند. که هرچه این اختلاف کمتر باشد کیفیت زندگی بالاتر است. ( برقی ایرانی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
کیفیت زندگی : نمره‌اي كه فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی به دست مي‌آورد. نمره‌دهي سئوالات بر اساس سيستم نمره‌دهي از صفر تا چهار است و با جمع نمرات سئوالهاي هر بعد نمره آن به دست مي‌آيد. كه نمره 60 و بالاتر نشان‌دهنده کیفیت زندگی مطلوبی در فرد است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در ایران، نصیری ( 1385) مقیاس را به فارسی ترجمه و روایی و پایایی آن را مشخص نمود .

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). ارزیابی پایایی این مقیاس پرسشنامه‌ها توسط برقی ایرانی(1392) روی 302 نفر از دانشجویان دختر و پسردانشگاه شیراز انجام شد. و برای بررسی پایایی به صورت همسانی درونی که از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب 84/0 بدست آمد که ضریبی بالا و مناسب است. و نشان می‌دهد این مقیاس از ثبات درونی خوبی برخوردار است و نیز در این تحقیق با توجه به نتایجی که به دست آمد روایی همزمان مطلوبی گزارش شد .

مشخصات پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 26 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD