پرسشنامه کیفیت زندگی PedsQL

پرسشنامه کیفیت زندگی PedsQL

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی PedsQL

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی PedsQL به نقل از بوستانی شامل 30 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
کیفیت زندگی : بر اساس نظر سازمان بهداشت جهانی، کیفیت زندگی درک افراد از موقعیت زندگی خود با توجه به فرهنگ،. سیستم ارزشها، اهداف، انتظارات، استانداردها و نگرانی های فرد میباشد. (دیوانون و همکاران، 2006؛ به نقل از بوستانی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از کیفیت زندگی نمره ای است. که آزمودنی ها از پرسشنامه کیفیت زندگی PedsQL به دست می آورند.

مولفه های پرسشنامه
دارای 30 سؤال و 6 حیطه میباشد: حیطه عملکرد فیزیکی (8 سؤال)، عملکرد هیجانی (5 سؤال)،. عملکرد اجتماعی (5 سؤال)، عملکرد تحصیلی (5 سؤال)، احساس خوب بودن (6 سؤال) و درک از سلامت (1 سؤال).

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش بوستانی (1392) برای سنجش روایی پرسشنامه، از روایی صوری استفاده شده است. روایی صوری پرسشنامه با نظر اساتید مجرب و صاحب نظر علوم اجتماعی( استاد راهنما و مشاور) مورد تأیید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش بوستانی (1392)، ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه بالاتر از 70/0
باشد که نشان می دهد. هماهنگی درونی گویه های این متغیرها در حدمطلوبی است.

مشخصات پرسشنامه کیفیت زندگی PedsQL

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 30 سوال
تعداد مولفه: 6 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD