پرسشنامه گرایش‌ های سیاسی

پرسشنامه گرایش‌ های سیاسی

پرسشنامه استاندارد گرایش‌ های سیاسی

پرسشنامه گرایش‌ های سیاسی شامل 21 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
گرایش : گرایش به معنای جهت گیری کلی و ارزش گذاری نسبت به موضوع معینی نظیر موافقت یا مخالفت نسبت به چیزی، درست یا غلط پنداشتن و… است. ( آلافیلیپ، 1379: 33؛ به نقل از لطفی، 1392).

گرایش سیاسی: برخی از نویسندگان گرایش سیاسی را به عنوان مجموعه ای از دیدگاه های سیاسی نسبتاً باثبات و منسجم تعریف کرده اند. برخی دیگر معتقدند؛ گرایش سیاسی به عنوان یک سازه، مکانیسمی مفید برای فهم رفتار بشری است. (Friese & Fishman, 2009: 280؛ به نقل از ؛ به نقل از لطفی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در پژوهش حاضر سه نوع دسته بندی از گرایشات سیاسی (محافظه کاری، اصلاح طلبی، افراط گرایی) مورد توجه قرار خواهد گرفت.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش لطفی (1392) روایی صوری این پرسشنامه توسط استادان دانشگاه مورد تایید واقع گردیده. و روایی عاملی ماده های این آزمون بین 42/0 تا 74/0 گزارش شده است

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش لطفی (1392)، ). پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت که میزان آن در جدول ذیل ارائه شده است.

مشخصات پرسشنامه گرایش‌ های سیاسی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 21 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD