پاورپوینت شناسایی گونه های علف هرز 158 اسلاید

پاورپوینت شناسایی گونه های علف هرز 158 اسلاید

شناسایی گونه های گیاهی علف هرز

مقدمه پاورپوینت
علفهای هرز بعنوان جزء جدایی ناپذیر اکوسیستمهای زراعی و غیر زراعی و یکی از مهمترین عوامل کاهش دهنده محصولات کشاورزی به شمار می‌روند، به طوریکه مشکلات این گیاهان،میلیونها کشاورز و هزاران محقق را به خود مشغول داشته است. به عقیده برخی از محققین، خسارت علفهای هرز به محصولات زراعی می تواند بین۱۰ تا ۱۰۰ درصد متغیر باشد و به طوری که اگر این گیاهان بدرستی کنترل یا مدیریت نشوند، زیان آنها به تولیدات کشاورزی می تواند بیش از آفات وبیماریها باشد

از ۲۵۰۰۰۰ گونه گیاهی شناخته شده حدود ۲۵۰ گونه (۱/۰ درصد) آن علف هرز می باشند که ۷۶ گونه از آنها جزء مضرترین علفهای هرز دنیا به شمار می روند. این ۷۶ گونه به ۳۰ خانواده گیاهی تعلق دارند که حدود نیمی از آنها متعلق به دو خانواد ه گندمیان(Poaceae) و کاسنی(Asteraceae) میباشند.

مشکل علفهای هرز و کنترل آنها با آنکه در کشور ما سابقه طولانی دارد اما تا دهه های اخیر بعنوان فعالیتی جنبی به حساب می آمد. شناخت بیشتر نقش علفهای هرز در کاهش تولید باعث آن گردیده که در سالهای اخیر توجه به شناخت و کنترل این گیاهان بیشتر شود . به طوری که امروزه تلاش تعدادی از کشاورزان ما درجهت کنترل علفهای هرز، مبتنی بر روشهای علمی است که در کشورهای پیشرفته رایج می باشد. از طرف دیگر مشکلات زیست محیطی ناشی از کاربرد بی رویه علف کشها سبب شده که در رابطه با کنترل علفهای هرز قبل از هر چیز توجه ویژه ای به شناخت بیولوژی و اکولوژی این گیاهان معطوف شود.

برای دست یابی به یک نظر جامع در مورد مسئله علفهای هرز، شناخت دقیق فلور علفهای هرز ضروری است، در حقیقت ماهیت فلور علفهای هرز تا حد زیادی زمان و روش کنترل را تعیین می کند. بنا بر این شناسایی و برآورد جمعیت علفهای هرز هر منطقه به عنوان یک نیاز اولیه برای اتخاذ روشی مؤثر در اجرای برنامه های کنترل مطرح است.
شناسایی فلور علفهای هرز یک منطقه علاوه بر نقشی که در مدیریت این گیاهان دارد، می تواند در زمینه استفاده های دارویی و مرتعی از این گیاهان نیز حائز اهمیت باشد.

فهرست بندی تاپیک علفهای هرز

۱٫فهرست بندی تاپیک علفهای هرز
۲٫دم روباهی باریک
۳٫بو مادران
۴٫خارشتر
۵٫بیدگیاه(علف گندمی)
۶٫یولاف وحشی (جو دوسر)
۷٫سیرموک(سیروحشی)
۸٫گون
۹٫برموس آویخته(علف پشمکی)
۱۰٫کیسه کشیش
۱۱٫سلمه تره(سلمک)
۱۲٫ اویارسلام
۱۳ گل گندم(شش بر تیغ(
۱۴٫گنگر صحرایی(خارلته یا خار کنگر)
۱۵٫ اُزمک
۱۶٫ پیچک صحرایی
۱۷٫ سس
۱۸٫مرغ(بندواش)
۱۹٫هویج وحشی
۲۰٫سوروف(دژگال)
۲۱٫فرفیون(شیرسگ)
۲۲٫منداب
۲۳٫شیرین بیان(محک)
۲۴٫بی تی راخ(شیرپنیر)
۲۵٫تاج خروس [/b]
۲۶٫جو موشی
۲۷٫کاهوی وحشی(گاو چاق کن)
n 28. چچم
۲۹٫پنیرک(توله)
۳۰٫گل جالیز
۳۱٫شقایق وحشی(گل چشم درد)
۳۲٫علف قناری(علف خونی یاخونی واش)
۳۳٫خرفه(پروین)
۳۴٫علف هفت بند
۳۵٫بارهنگ سرنیزه ای(کاردی)
۳۶٫تربچه وحشی
۳۷٫ترشک
۳۸٫سیلن(کوزه قلیانی یا قلیانک)
۳۹٫چسبک(چسبونک)
۴۰٫خردل وحشی
۴۱٫خاکشیر
۴۲٫ تاجریزی
۴۳ قیاق
۴۴٫ گل قاصد
۴۵٫لوئی(نی)
۴۶٫خارخسک
۴۷٫ جغجغک
۴۸٫ توق
۴۹٫تلخه
۵۰٫کاهوک
۵۱٫ خارزن بابا
۵۲٫ شیر تیغی
۵۳٫ شنگ
۵۴٫ خار ایتا لیا یی(تا تاری)
۵۵٫ گلرنگ وحشی
۵۶٫ شکرتیغا ل
۵۷٫ تاج خروس خوابیده
۵۸٫ پنچه مرغی
۶۰٫ تا توره
۶۱٫ دم اسب
۶۲٫ شیرین بیان
۶۳٫ شاه تره
۶۴٫ یونجه زرد
۶۵٫ لاله اتشی
۶۶٫ مادر گند م(جو هرز)
۶۷٫ ختمی
۶۸٫ گاو زبان بدل
۶۹٫ علف چسبک
۷۰٫ گل گند م خا ر دا ر
۷۱٫ شبدرک
۷۲٫ ایا ر سلا م زرد
۷۳٫ علف باغ
۷۴٫ زبا ن د ر قفا
۷۵٫ پنچه انگشتی
۷۶٫ شانه سر
۷۷٫ فرفیون
۷۸٫ ا فتا ب پرست
۷۹٫ غربیلک
۸۰٫ خیارک
۸۱٫ جارو
۸۲٫ چچم
۸۳٫ خلر
۸۴٫ د یز سیانج
۸۵٫ شیر پنیر
۸۶٫ کنگر خورا کی
۸۷٫ شاه افسر زرد
۸۸٫ پونه
۸۹٫ گل جا لیز
۹۰٫ اجیل مزرعه
۹۱ . نی

دم روباهی باریک

Alopecurus myosuroides
Foxtail grass(Slender foxtail)
از علفهای هرز یکساله با ساقه های باریک است.از خانواده poaceae که توسط بذر تکثیر می یابد .با ساقه هایی که درازای ان تا۶۰سانتی متر میرسد و به صورت توده های نزدیک به هم دیده میشوند.در انتهای هرساقه، سنبله باریک و طویل ریشکدار به طول ۳-۱۰سانتیمتر قرار دارد.گل اذین از نوع Spike و متراکم ،شبیه به دم روباه است. برگها دارای لیگول غشایی و محل اتصالشان به ساقه متورم است.

گلومهای آن نوک تیز و مایل به سفید است که سه رگبرگ سبزرنگ،ان را از گلوم سایر گندمیان متمایز میکند،پوشینه های دم روباهی باریک،به درازای گلوم آن است و ریشکهای ان نیز خمیده هستند.در محل غلاف،زبانک بزرگ غشایی دیده میشود.

از گونه های دیگر دم روباهی A.agrestis,A.pratensis را میتوان نام برد.
دم روباهی از علفهای هرز مزارع گندم،جو،بادام زمینی،ذرت،باغهای سبزی و صیفی و نیز زمینهای ایش است.

روشهای کنترل

در مزارع غلات از علفکش فلم پروپ-ام-ایزوپروپیل(EC20%) (سافیکس بی دیلیو) به میزان۳لیتر در هکتار در مرحله۲-۴برگی علف هرز استفاده میشود

بو مادران
Achillea Spp
Western yarrow
بومادران گیاهی است معطر و دوساله،از خانواده Asteraceae (Composite) که از طریق بذر و ریزوم تکثیر می یابد.با ساقه هایی به ارتفاع۳۰تا۶۰سانتی متر،پوشیده از کرکهای ظریف و ریزی که از ریزوم های رونده ضعیفی به وجود می ایند.برگهای پرمانند،نرم و نیزه ای شکل،با بریدگی های متعدد و باریک به فواصل مساوی از یکدیگر،روی محور ساقه قرار دارند.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 158

فرمت فایل: پاورپوینت